Beleidsplan 2016-2017

In dit beleidsplan legt het bestuur van Stichting Sieraden van Utrecht, gevestigd te Utrecht, het actuele beleid en het beleid voor de korte termijn vast. De stichting is opgericht op 19 september 2016. Het beleidsplan 2016-2017 heeft het bestuur vastgesteld in haar eerste bestuursvergadering. Het beleidsplan zal jaarlijks worden geëvalueerd en indien nodig worden aangepast.

Strategie
De stichting heeft ten doel het goud- en zilversmidsambacht onder de aandacht te brengen bij een breed publiek, onder andere bestaande uit kunstliefhebbers, historici, verzamelaars en andere belangstellenden, en deze groep bij deze vorm van kunst en ambacht te betrekken. De stichting richt zich hierbij in het bijzonder op de regio Utrecht (art. 3.1 van de statuten).
Ten behoeve van de realisatie van haar doelstelling organiseert de stichting exposities en bijeenkomsten en publiceert zij, zowel in druk als via social media, over de goud- en zilvernijverheid in het verleden, het heden en in de toekomst (art. 3.2 van de statuten). Met haar activiteiten beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.

Projecten

  • Als eerste uiting van haar bestaan heeft de stichting ter gelegenheid van Open Monumentendag 2016 een publicatie in druk uitgegeven getiteld Van Gevelsteen tot Edelsteen; wandelend langs Utrechtse goud- en zilvernijverheid (ISBN 978-90-809328-9-0). Deze publicatie betreft een wandeling door de Utrechtse binnenstad langs historische locaties waar in het verleden goud- en zilversmeden waren gevestigd of tegenwoordig nog werkzaam zijn. De publicatie is door het publiek en in de media goed ontvangen. Thans wordt onderzocht wat de mogelijkheden en beperkingen zijn voor een vertaalslag van deze wandeling naar een app voor smartphones.
  • Analoog aan de wandelgids wordt geïnventariseerd in hoeverre een route langs ateliers en werkplaatsen buiten de binnenstad interessant genoeg is voor een fietstocht. Als dit het geval is, zal volgend jaar de fietstocht verschijnen (mogelijk opnieuw gelijktijdig met Open Monumentendag).
  • Met een aantal galeries, musea en de kunstuitleen worden verkennende gesprekken gevoerd om op korte termijn een expositie te realiseren. Het streven is om nog in 2016 een tentoonstelling tot stand te brengen van werk van een aantal hedendaagse kunstenaars en edelsmeden uit Utrecht.
  • Ten behoeve van toekomstige digitale publicatie en voor de nog te noemen publicatieplicht, wordt de internetwebsite www.sieradenvanutrecht.nl ontwikkeld.
  • Er worden gesprekken gevoerd met een aantal Utrechtse edelsmeden om een bijdrage te leveren aan een of twee bijeenkomsten getiteld De Sieraad-monologen. Hier zullen tijdens een bijeenkomst 4 à 5 edelsmeden voor het publiek in een monoloog één van hun sieraden over het voetlicht brengen. Daarbij valt te denken aan een toelichting op het concept van het ontwerp, de totstandkoming en de technische uitdagingen die overwonnen moesten worden of aan het genot dat de eigenaar ondervindt bij het dragen van het sieraad.
  • Op langere termijn zal de mogelijkheid en haalbaarheid worden onderzocht om als stichting in de Utrechtse binnenstad zelf een expositieruimte te exploiteren.

Financiën
De penningmeester voert de administratie van de stichting en stelt de jaarrekening op. De stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van giften en sponsoring, subsidies van particulieren en publieke fondsen, legaten, hetgeen door erfstelling verkregen wordt en andere baten (art. 3.3 van de statuten). De stichting kent geen winstoogmerk (art. 3.5 van de statuten) en de met activiteiten behaalde opbrengsten komen volledig ten goede aan de doelstelling. Hierbij streeft de stichting ernaar alle inkomsten ten goede te laten komen aan projecten ter realisatie van de doelstelling en de beheerskosten liefst tot nul te beperken.
De stichting houdt geen vermogen aan, anders dan redelijkerwijs noodzakelijk voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting. Daarbij heeft binnen de stichting geen enkele persoon doorslaggevende zeggenschap (art. 9 van de statuten). Aldus kan geen enkele persoon beschikken over de tegoeden van de stichting als ware het eigen vermogen.
Een batig liquidatiesaldo zal ten goede komen aan een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft (art. 13.3 van de statuten).

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden geen beloning (art. 4.8 van de statuten). Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie kunnen worden vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Publicatieplicht
De stichting publiceert haar doelstelling, bestuurssamenstelling, beleidsplan, jaarverslag en jaarrekening op de website www.sieradenvanutrecht.nl.

Bestuur
Het bestuur van Stichting Sieraden van Utrecht is als volgt samengesteld:
Karin Wichers (voorzitter)
Janjaap Luijt (secretaris-penningmeester)
Robean Visschers
Maja Houtman
Denis Verhoef

Utrecht, 1 oktober 2016.